Katovická 175, 386 01 Strakonice
+420 383 321 164
strakonice@elektroinvest.net

Věcná břemena a modernizace distribuční sítě

Projekční a inženýrská činnost v oboru elektro - silnoproud.

Vše, co potřebujete vědět

Jak jistě víte, naše společnost provozuje ve vaší obci elektrické vedení. I v budoucnu vám chceme dál zajišťovat bezpečnou
a spolehlivou dodávku elektřiny, a tak musíme svá zařízení stále zdokonalovat a přizpůsobovat novým podmínkám
a potřebám zákazníků.

Proto jsme se rozhodli ve vaší lokalitě nahradit stávající elektrické vedení zcela novým. Snažíme se naše energetické sítě
navrhovat tak, aby co nejméně zatěžovaly vás a vaše okolí. Slibujeme, že se budeme snažit postupovat tak, abychom vás
co nejméně omezovali jak při výstavbě vedení, tak následně při jeho používání. Přesto se neobejdeme bez vaší pomoci
a pochopení. Co tedy máme v plánu?

Naši technici připravili návrh nových vedení a právě jsme objednali podrobnou projektovou dokumentaci. Spolupracujeme
pouze se zkušenými projekčními firmami, které pro nás vedle projektové dokumentace vyřizují i povolení pro stavbu
na stavebním úřadu. Zároveň naším jménem žádají vlastníky dotčených pozemků a staveb o souhlas s umístěním vedení,
kabelových skříní a dalších nezbytných elektrických zařízení.

Budeme se snažit, jak nejvíce to bude možné, respektovat vaše podmínky a požadavky. Zároveň však musíme dodržet
platné předpisy a technické normy. Věříme, že společně se dohodneme k oboustranné spokojenosti.

Až projektant dokončí projektovou dokumentaci a budeme mít všechna potřebná povolení, zadáme realizaci stavby
některému z našich prověřených dodavatelů. Jedná se o specialisty na stavební a elektromontážní práce. Pokud se stavba
bude dotýkat vaší nemovitosti, bude vás tento odborník předem kontaktovat a dohodne s vámi všechno potřebné.

V průběhu přípravy i provádění stavby se budeme snažit my i naši dodavatelé co nejvíc zohlednit vaše připomínky
a odpovědět na všechny vaše otázky. Připravili jsme pro vás odpovědi na ty, se kterými se setkáváme nejčastěji.

Děkujeme vám za pochopení a za vstřícný přístup.

E.ON Distribuce, a.s.

 

Na co se nás nejčastěji ptáte

S kým můžu projednat své připomínky k trase vedení?

S projektantem. S ním můžete probrat i různé možnosti navržené trasy. Výsledná trasa však nesmí být v rozporu
s omezeními, která vyplývají z platných norem. Jde například o požadovanou vzdálenost nového vedení od staveb
jiných podzemních a nadzemních rozvodů. Někdy nás ve volbě trasy omezuje i územní plán.

Můžeme umístit přípojkovou skříň na hranici pozemku?

Obecně je to to nejlepší řešení. Jeho výhodou je třeba to, že bychom vás v budoucnu méně omezovali například při její
údržbě. Ne vždycky to tak však lze udělat, někdy přípojkovou skříň musíme umístit jinam než na hranici pozemku.

Kdy ke stavbě dojde?

Je pro nás složité odhadnout, kdy budeme moct stavbu zahájit. Záleží na její velikosti, složitosti jejího projednání se všemi
vlastníky a s ostatními subjekty, kterých se stavba týká. Od okamžiku, kdy začneme s přípravou stavby, až do jejího
dokončení většinou uplynou jeden až tři roky.

Pokud dojde k poškození mé nemovitosti, kde mám žádat o náhradu?

Všechny naše dodavatele pečlivě vybíráme podle toho, jak jsou zkušení a šikovní. Je pro nás velmi důležité, aby tyto firmy
postupovaly citlivě a s ohledem na majetek a vlastnická práva. I přesto se může stát, že dojde k poškození vašeho majetku.
V takovém případě můžete žádat náhradu škody na příslušném regionálním pracovišti naší společnosti.

Půjde mi během výstavby elektřina?

Samozřejmě půjde. Při realizaci stavby ale počítejte s tím, že dodávka elektřiny může být občas přerušena. Nebojte se,
dochází k tomu opravdu jen v nezbytně nutných případech. Po dodavatelských firmách požadujeme, aby vás a váš odběr
elektřiny omezovaly co nejméně. O případném přerušení dodávky elektrické energie budete včas informováni. Podrobné
informace najdete i na webu www.eon-distribuce.cz.

Proč musím s distribuční společností uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene?

Smlouvu o zřízení věcného břemene s vámi uzavíráme proto, že nám to ukládá zákon. Konkrétně jde o smlouvu budoucí
o věcném břemenu a ve chvíli zpracování projektové dokumentace vám ji předloží projektant. K této smlouvě patří
i situační výkres. Oba dokumenty jsou nutným podkladem pro stavební úřad, který na jejich základě může vydat
souhlasné stanovisko k realizaci stavby.

Kdy bude věcné břemeno vloženo do katastru nemovitostí?

Po dokončení stavby dojde ke geodetickému zaměření. Pak bude následovat vytvoření geometrického plánu a vy dostanete
návrh smlouvy o věcném břemenu. Jakmile ji společně podepíšeme, zašleme ji na příslušný katastrální úřad. Ten na váš list
vlastnictví zapíše věcné břemeno v náš prospěch, tedy ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Budu muset za stavbu nebo umístění věcného břemene něco zaplatit?

Ne, veškeré náklady hradí společnost E.ON.

Můžu měnit podmínky ve smlouvě o věcném břemenu?

Ano, jen vaše přání nesmí být v rozporu s platnými zákony a musí pro nás být splnitelné.

Jaká je náhrada za věcné břemeno?

To záleží na charakteru vaší nemovitosti, na typu zařízení a na tom, jak se věcné břemeno vaší nemovitosti dotkne.

Kdy dostanu slíbené peníze za věcné břemeno?

Za jeho zřízení vám zaplatíme poté, co stavbu dokončíme a až s vámi uzavřeme konečnou smlouvu o věcném břemenu.
K tomu dojde do 60 dnů po vložení věcného břemene do katastru nemovitostí. Peníze vám pošleme složenkou na adresu
uvedenou ve smlouvě nebo na váš účet, pokud nám ho poskytnete.

Jaký bude mít věcné břemeno dopad na můj pozemek?

Věcné břemeno zřizujeme jen v nezbytně nutném rozsahu. Nezatěžujeme celý váš pozemek, ale jen nejbližší okolí zařízení
distribuční sítě. Například pro kabel nízkého napětí jde o pruh v šířce 0,5 m.

Může někdo věcné břemeno vyvlastnit?

Podle zákona to možné je, ale je to až poslední možnost, kterou bychom využili. Vždy se snažíme s vlastníky nemovitostí
dohodnout na vzájemném kompromisu.

Musí s věcným břemenem souhlasit všichni vlastníci nemovitosti?

Ano.

Jak se zřízení věcného břemene dotkne mých vlastnických práv?

To, že budete mít na svém pozemku zřízené věcné břemeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, vaše vlastnická práva
v podstatě neomezí. Pokud tento pozemek prodáte někomu jinému, přejde věcné břemeno automaticky
na nového majitele.

Má existence věcného břemene vliv na hypotéku, o kterou chceme požádat?

Na podmínky hypotéky nemá existence věcného břemene vliv. Banka má jen právo znát obsah smlouvy o věcném břemeni.
Musím informovat o zřízení věcného břemene banku, které jsem z důvodu poskytnutí úvěru dal pozemek do zástavy?
Ano, pokud čerpáte takovou hypotéku, musí se zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí souhlasit banka.